در باغستان اکتشاف کنید

باغستان شهری سرسبز و با طراوت در خراسان جنوبی که در فاصله کمی از شهر فردوس می باشد .شهر باغستان باتوجه به اینکه دومین خیابان مشجر ایران را به خود اختصاص داده و دارای آب و هوای بسیارمتبوع و کوچه باغ های با درختان سر به فلک کشیده دارای بهترین آبی است که آن را بلده می گویند توانسته فضایی بسیار زیبا ایجاد کند و از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است بطوریکه میوه های متنوعی که مهم ترین آن انار می باشد که دراین خطه رویایی به ارمغان می آید.

اخبار شهرداری و شورای شهر باغستان

معرفی کارمندان شهرداری

حسن خدابخشی

مسئول امور اداری

شرح وظایف

 • ثبت،تفکیک، و ارجاع نامه های وارده
 • حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه
 • مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوطه
 • نظارت مستمر در اجرای امور دفتری
 • تایپ انواع مکاتبات
 • پیگیری امور مراجعین به شهرداری 

علی میرخزایی

عمران و شهرسازی

شرح وظایف

 • صدور و تمدید پروانه
 • صدور گواهی عدم خلاف
 • صدور گواهی پایان کار
 • رسیدگی به امور تفکیک و افراز زمین
 • انجام مکاتبات در زمینه های فنی و عمرانی
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های شهرداری
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران پروژه های مختلف

فهیمه نجفی

مسئول امور مالی

شرح وظایف

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات
 • تهیه گزارش های مالی و تفریغ و تراز سالانه شهرداری
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحد ها
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه
 • تهیه و تنظیم قرارداد ها

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم