• قنات تاریخی بلده:این قنات در دوره ساسانی احداث شده و در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است که ۱۵چشمه را در برمیگیرد
  • آسیاب آبی حاجی خان(قرائی)
  • آسیاب خشکان
  • تپه سرتخت
  • دومین خیابان مشجر کشور
  • پیکره ۵۰۰۰ساله
  • منطقه تاریخی تپه گوند