شهرداری باغستان

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری باغستان

شهرداری باغستان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 42 مورخ 1400/01/28 شورای اسلامی شهر باغستان امور خدمات شهری و فضای سبز و خدمات پشتیبانی خود را به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا مورخ 1400/02/30 می باشد

شرایط کامل شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه به تفصیل ذکر گردیده است

اسناد شرکت درمناقصه:

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.