شهرداری باغستان

آیین کلنگ زنی پروژه های شهرداری باغستان

آیین کلنگ زنی پروژه های شهرداری باغستان توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع مهندس حسینی ،فرماندار محترم شهرستان فردوس مهندس حلاج مقدم ،ائمه محترم جمعه و شهروندان گرامی در مزار شهدای گمنام برگزار شد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.