شَهرداری باغستان

احداث گلخانه شهرداری باغستان

بر حسب نیاز شهرداری باغستان در خصوص تامین گل و گیاه نسبت به احداث گلخانه در مجاورت شهرداری اقدام شد تا بدین وسیله نیاز های فضای سبز در سایه این امر فراهم گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.