افتتاح کتابخانه عمومی شهر باغستان (حاجیه خانم طاهره ملکی) با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و هیات همراه

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.