بازدیدهای میدانی مهندس قلی زاده (شهردار باغستان )به همراه رئیس محترم شورای شهر(مهندس فروتن) از پروژه های سطح شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.