بازدید استاندار خراسان جنوبی(جناب آقای مهندس قناعت ) از شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.