شهرداری باغستان

بازدید بخشدار اسلامیه و شهردار باغستان از هموار سازی معابر سطح شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.