بازدید حضرت حجت السلام و المسلمین نصیرایی و هیأت همراه از پژوهشکده انار جهت بررسی علت توقف این پروژه

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.