شهرداری باغستان

بازدید ریاست آموزش و پرورش فردوس و شهردار باغستان از اردوگاه شهید مطهری

بازدید ریاست محترم اموزش و پرورش شهرستان فردوس مهندس ناظری و مهندس قلی زاده از اردوگاه شهید مطهری

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.