بازدید شهردار(مهندس قلی زاده)از پروژه اجرای سنگ فرش در سطح شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.