بازدید شهردار(مهندس قلی زاده) از پروژه المان شهدای گمنام

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.