بازدید شهردار از پروژه جدول گذاری خیابان ولی عصر(عج)

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.