شهرداری باغستان

بازدید شهردار باغستان ازسالن ورزشی صداقت

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان ، شهردار باغستان ( مهندس قلی زاده ) به منظور برسی مشکلات بوجود آمده در سالن ورزشی صداقت ضمن بازدید و دیدار با ورزشکاران از پیگیری و حل مشکلات این سالن خبر داد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.