بازدید شهردار (مهندس قلی زاده) به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از مدرسه یکتانژاد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.