شهرداری باغستان

بازدید شهردار و نماینده کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر جناب آقای مهندس آریافر از پروژه های جدول گذاری و سنگفرش معابر در سطح شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.