شهرداری باغستان

بازدید فرماندار شهرستان فردوس جناب مهندس حلاج مقدم از پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.