شهرداری باغستان

بازدید مدیر کل میراث فرهنگی جناب مهندس رمضانی،ریاست پایگاه جهانی قنات بلده سرکار خانم کرمپور و اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر باغستان از مسیر قنات بلده و برنامه ریزی جهت رفع نیازهای این مسیر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.