شهرداری باغستان

بازدید مسئولین از پرورش دهندگان ماکیان در شهر باغستان

بازدید شهردار باغستان، بخشداران اسلامیه و عشق اباد،شوراها ،دهیاران و ریاست محترم جهاد کشاورزی بخش دستگردان از پرورش دهندگان ماکیان شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.