بازدید مهندس اکبری از کارشناسان محترم حوزه دفتر امور شهر وشورا های استانداری خراسان جنوبی از سطح شهر باغستان

در این بازدید درخواست‌های شهرداری در حوزه بهسازی معابر وتجهیزات ماشین آلات عمرانی وخدماتی ،آسفالت وتامین اعتبار جهت پروژه ساختمان آتش نشانی وسایر مباحث در حوزه توسعه شهری صحبت وتبادل نظر شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.