بازدید مهندس قلی زاده به همراه مهندس میرخزایی وکارشناسان محترم جهاد کشاورزی از مسیر خط انتقال آب چاه موتور اتفاق

این بازدید در جهت ساماندهی مسیر کانال آب و ساماندهی معبر در کوچه چاه موتور اتفاق صورت گرفت شایان ذکر است این پروژه با مساعدت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان فردوس جناب مهندس سلیمانی و همکاری شهرداری باغستان انجام خواهد گرفت