بازدید مهندس قلی زاده (شهردار باغستان) از پروژه های سطح شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.