بازدید میدانی شهردار باغستان و ریاست محترم اداره آب منطقه ای (مهندس حجتی) از رودخانه های سطح شهر باغستان در خصوص جلوگیری از خسارت به ذخایر آب

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.