بازدید و سرکشی نماینده محترم و فرماندار معزز شهرستان فردوس از مرکز توزیع خوراک دام شهر باغستان و بررسی مشکلات دامداران

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.