برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر باغستان با حضور بخشدار محترم اسلامیه

برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر باغستان با حضور بخشدار محترم اسلامیه ، رئیس شورای اسلامی شهر باغستان ، شهردار باغستان(مهندس قلی زاده)،شهردار محترم شهر اسلامیه(مهندس خطیب)،سرکار خانم اسدی ، جناب آقای باغبان،جناب آقای سعادت ، جناب آقای میرخزایی و سرکار خانم سالاری

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.