برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح هادی شهر با مشاور طرح هادی شهری

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.