برگزاری جلسه «برنامه ریزی مراسم فاطمیه» با حضور شهردار(مهندس قلی زاده)،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و معتمدین شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.