برگزاری جلسه مشورتی با حضور شورای اسلامی، معتمدین شهر و شهردار

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.