برگزاری جلسه هماهنگی «برگزاری مراسم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی» با حضور اعضای محترم شورای شهر شهردار(مهندس قلی زاده) و معتمدین شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.