برگزاری جلسه هیات امنای شهدای گمنام با حضور اعضای شورای اسلامی شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.