برگزاری مراسم ۹ دی با حضور اعضای محترم شورای شهر و مهندس قلی زاده(شهردار)در مسجد امام حسین (ع)با سخنرانی حجت السلام والمسلمین نوفرستی

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.