برگزاری یادواره شهیدان سید محمّدی و کارگر با حضور شهردار و شورای شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.