به صدا در آمدن زنگ مدارس با حضور رئیس محترم شورای شهر (مهندس فروتن) و شهردار محترم(مهندس قلی زاده)

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.