جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلیه واحدها درحوزه مدیریت بحران وآمادگی کامل نیروها با حضور شهردار در شهرداری باغستان برگزار شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.