جلسه شهردار با روسای ادارات خدمات رسان بمنظور هماهنگی در شروع پروژه های عمرانی سطح شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.