جلسه شهردار (مهندس قلی زاده) و اعضای محترم شورای شهر باغستان با جناب سرهنگ فاطمی نسب فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فردوس

جلسه شهردار (مهندس قلی زاده) و اعضای شورای شهر باغستان با جناب سرهنگ فاطمی نسب فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فردوس در خصوص مسائل پادگان قدیمی شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.