شهرداری باغستان

جلسه شهردار و اعضای شورای شهر با ریاست مرکز رشد دکتر عبداللهی در خصوص فعالین حوزه استارتاپ ها وبرنامه ریزی وساماندهی افراد در سطح شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.