جلسه صندوق خرد زنان روستایی با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر باغستان و شهردار جناب آقای مهندس قلی زاده

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.