جلسه هماهنگی شرکت های خدمات رسان با شهردار باغستان جهت بررسی مشکلات پیش رو آسفالت معابر شهر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.