جلسه هم اندیشی شهردار و شورای محترم اسلامی با مدیران محترم مدارس سطح شهر باغستان پیرامون مسائل فرهنگی و آموزشی

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.