جلسه کمیسون بهداشت وسلامت شورای اسلامی شهرباغستان با حضور اعضای کمیسیون ومهندس قلی زاده شهردار باغستان برگزار شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.