شهرداری باغستان

دیدار اعضای شورای شهر باغستان با مهندس قلی زاده بمناسبت روز شهردار

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.