دیدار اعضای محترم شورای اسلامی و مهندس قلی زاده شهردار باغستان با حضرت حجت السلام والمسلمین حاج آقای عرب امام جمعه محترم اسلامیه

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.