دیدار جناب آقای نقره دانی مدیر عامل محترم مرکز بوعلی به همراه جمعی از همکاران مرکز با اعضای محترم شورای اسلامی و مهندس قلی زاده شهردار باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.