دیدار دهیار و شورای محترم باغستان سفلی با شهردار محترم جناب مهندس قلی زاده

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.