دیدار ریاست محترم شورای اسلامی جناب آقای سید مهدی فروتن ومهندس آریافر مسئول کمسیون عمران وشهرسازی ومهندس قلی زاده شهردار باغستان با دکتر اصغری مسئول توسعه وبهربرداری موقوفات آستان قدس رضوی

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.