شهرداری باغستان

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر به همراه مسئولین ستاد غدیر با مسئولین مرکز سالمندان و مرکز بوعلی بمناسبت دهه ولایت

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.