دیدار شهردار و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با جناب آقای دکتر مولوی مدیر کل حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.