دیدار شهردار و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با مدیر کل حوزه وزرات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.